اخذ گواهی نامه استاندارد بشکه های بسته بندی ال رینگ و دهانه باز مجتمع پلاستیک طبرستان

25 شهریور 1397

اخذ گواهی نامه استاندارد بشکه های بسته بندی ال رینگ و دهانه باز مجتمع پلاستیکا طبرستان مجتمع پلاستیک طبرستان موفق به دریافت گواهی استاندارد برای بشکه های بسته بندی ال رینگ و دهانه باز شده است

اشتراک گذاری